MAGO.NET ver 3.8 - 140 нови възможности за вашия
бизнес,а сега и с модул
Business Intelligence
Микро Ареа Gold Partner
Информационни Бизнес системи ООД

ВАШИЯТ ИЗБОР, НАШЕТО РЕШЕНИЕ!
Безплатна Презентация
БЕЗПЛАТНА презентация
във Вашия офис.
Безплатна Демо
БЕЗПЛАТНО Демо
версия.
Безплатна Демо
Имате въпрос?

Основни функции >>

Основни функции на Mago.net

Mago.net е модулен управленски софтуер, който позволява да се изберат свободно кои функции да бъдат инсталирани и използвани. Някои от основните функции са винаги налични във всяка конфигурация и образуват набор от общи ресурси за цялото приложение

Многоезичен, мултивалутен
Mago.net е международен управленски софтуер: може да бъде използван на различни езици и
управлява данни, представени чрез различни езици. Разполага с цялостно мултивалутно
управление на документи и суми, изразени в различни валути. Освен това е съобразен с
данъчните нормативи на различни държави, така че може да бъде използван и извън пределите
на Италия.

Управление на доставчици, клиенти и контакти.
Личните данни на клиенти, доставчици и лица за контакт съдържат освен основна информация,
също така и широка гама от данни, използвани от различните модули на програмата.
Разнообразните видове документи позволяват да се управляват независимо един от друг
съществуващите "официални" клиенти и доставчици от потенциалните бъдещи клиенти и
доставчици, с които фирмата се е свързвала, но с които все още не са сключвани никакви
договорни споразумения.

Административна конзола
Административната конзола е инструментът, който е в състояние да създава и администрира
инфраструктурата за правилното функциониране на дадена инсталация на Mago.net .

Мултифирмено управление
Mago.net позволява лесно да се управлява повече от една фирма в рамките на една инсталация,
като с лекота се преминава от едната фирма към другата. Потребителите могат да бъдат
причислени към една или повече фирми за по-голям контрол на поверителността на данните.

Графична навигация между документите
За управлението на целия жизнен цикъл на документите за продажба и покупка Mago.net
предоставя много ефикасен инструмент: Графичната навигация между документите. Като се
вземе даден клиент или доставчик, е възможно да се прегледа и промени всеки един документ,
свързан с него: едно истинско средство за контрол.

Защо ERP?

1 2 3

ERP (Enterprise Resource Planning, Планиране на ресурсите на предприятието)
са най-висок клас информационни системи, които интегрират вътрешната
и външната управленска информация на цялата организация.
Философията на ERP системите е споделеното използване на
информацията от различни области – финанси, производство, доставки на
суровини,материали и стоки, маркетинг и продажби, следене на
задълженията и вземанията, логистика.

Основни предимства на ERP системите:
1. ERP системите са информационни системи от най-висок клас. Те са
качествено нов етап в развитието на бизнес информационните системи
и като такива използват добрите практики и същевременно преодоляват
недостатъците на по-старите като концепция информационни системи.
2. Фундаменталното предимство на ERP е, че интегрирайки голям
брой бизнес процеси спестява време и разходи.
Мениджмънта може да взема решения по-бързо и с по-малко грешки.
3. Информацията за цялата организация е налична и може да се
ползва от всички отдели.Това позволява единно планиране на ресурсите
на цялата фирма-финансови, материални, човешки, времеви и др.
4. Бърз и ефикасен контрол на изпълнението на всички дейности в
рамките на организацията. Ръководителите пряко разполагат с цялата
налична информация във фирмата, независимо къде, кога
и от кого е въведена в Системата.
5. Стандартизация на използваните номенклатури в рамките на
организацията.
6. Отпада необходимостта от синхронизация и консолидация на
данните от различните области и отдели, характерна за интегрираните
информационни системи.
7. Обща БД и система за сигурност на данните в рамките на цялата
организация.
8. ERP системите спомагат в най-голяма степен за вземането на
най-правилните управленски решения чрез използването на споделена
информация от всички области и отдели.
9. Обща методология на всички ERP системи, което значително
разширява кръга от специалисти, които могат да обслужват тези системи.
10. Модулност. Модулният принцип позволява да се внедряват
ERP-системите поетапно, въвеждайки в експлоатация един или няколко
функционални модула на всеки етап, а също да се изберат само тези
от тях, които са актуални за предприятието или организацията.

Защо Маго?

1 2 3 4

1. ERP системата Mago.net е резултат от дългогодишния опит на фирма Microarea
– международна софтуерна компания, която предлага управленски решения от 1984 г.
Към момента фирмата е представена в 8 страни(Италия, Румъния, България, Унгария,
Полша, Швейцария, Сърбия и Хърватска) от общо 460 партньора. Системата е
внедрена в 20 000 компании от над 60 сектора. Използва се от 80 000 потребителя.
Поддържа 10 езика, включително български, румънски, английски и др.
2. Най-добро съотношение качество-цена. Клиентите могат да закупуват
само тези модули от Системата, които са им необходими за тяхната дейност,
както и по-ниски версии на продукта, ползващи безплатен SQL Server и с
по-ограничени функционални възможности. Всичко това прави цената на Mago.Net
изключително конкурентна в сравнение с други Системи от този висок клас.
3. Подходът, който Mago.net предлага при планиране на ресурсите на предприятието
(Enterprise Resource Planning, ERP), обединява данните от всяко звено във фирмата
в една система и позволява използването на споделена информация и на цялостен и
общ интерфейс.
4. Модулна и гъвкава структура. Това дава възможност за поетапно внедряване на
Системата или дори използването на Mago.Net като част от една по-широкообхватна
хетерогенна система.
5. Бързи актуализации чрез Интернет. С Mago.net премахвате разходите, които се
губят по поддръжка и актуализиране на приложението и на работните станции в
мрежа. Благодарение на услугата Easy Client Update актуализацията на работните
станции става автоматично, без човешка намеса или спиране работата на компютъра
6. Mago.net е предварително пригоден да бъде използван както в режим
Клиент/Сървър, така и през Интернет. Изберете най-удачния начин за достъп
до ресурсите на Mago.net - използвайте потенциала на работната станция или
достъпа през интернет, за да управлявате данните на Вашата фирма по всяко
време, където и да се намирате.
7. Сигурност и контрол на данните. Съвременните информационни системи са ядрото
на една фирма. Те управляват целият поток от информация, което е от съществена
важност за нейния успех.
Управлението на достъпа, защитата на поверителни данни и мониторингът на
дейностите не са опция, а необходимост.
В Mago.net сигурността на достъпа до функциите може да бъде зададена по много
гъвкав начин, за да се конфигурира с изключителна прецизност кой какво има право
за прави.
Профилите на сигурност могат да бъдат определени за потребители или роли, като
може да се конфигурира нивото на достъп (четене, писане, изпълнение и др.), като се
започне от нивото на функционалния модул и се стигне до отделно поле в документ
8. Възможности за разширяване на функционалността и за персонализация на
Системата. Mago.net предоставя многобройни инструменти за разширяване,
персонализация и оформяне на управленската система, нагаждайки я според
нуждите на собствената фирма:
• Woorm - генератор на отчети, с който могат да се съставят справки,
форми, статистики. Всички стандартни отчети на Mago.net се реализират с Woorm
и могат да бъдат персонализирани според предпочитанията;
• MagicDocuments - модул, който интегрира MS Office с Mago.net, като
позволява да се използва познатият интерфейс на Word или Excel за въвеждане
на данни, обработка на статистики и т.н.;
• XGate/XTech - платформа, която, позволява да се експортират и импортират
всички данни и документи на Mago.net във формат XML, с пълна свобода за определяне
на форматите и съдържанието;
• MagicLink - платформа на интегриране чрез уеб-услуги, която прави възможно
свързването на външни приложения, разработени и с други технологии;
• TaskBuilder.net - платформа, реализирана от Microarea за разработката
на Mago.net и предназначена за реализиране на персонализирани и вертикални модули
с възможностите на самия Mago.net.

За нас

Фирма Информационни Бизнес Системи ООД е основана през 1990г. с основен
предмет на дейност разработка на софтуерни продукти, консултантска и
инженерингова дейност при внедряване на компютърни системи с цел
автоматизация на управленските дейности в множество фирми и
организации. От 2011 година е златен партньор на МИКРОАРЕА за България.

Спечелихме доверието на италианската фирма поради нашия дългогодишен
опит в разработката, внедряването и развитието на подобни системи, не
само в България, но и в Холандия, Белгия. За нас и нашите клиенти е
много важно, че ние като разработчици имаме възможността да прилагаме
конкретните изисквания на клиента персонализация на МАГО а не да налагаме
някакъв модел,който в много случаи трудно се приспособява към конкретните
изисквания или се прилага с цената на големи компромиси.

Надяваме се да ви приобщим към системата МАГО като ви покажем най-силните
му предимства, а това че нашата фирма е нa българския ИТ пазар вече 22
години е доказателство за нашата компетентност и надеждност като партньор.

За контакти

Велико Търново
ул.Никола Габровски 24 ет.1Вижте картата в по-голям размер

За контакти:

тел. 0899892940
тел. 0896722746
тел. 062629976
Email: office@ibsbg.com


За демо версията:
k.ivanova@ibsbg.com

За безплатната презентация:
t.ivanov@ibsbg.com

Основни Функции

Демонстрация на функциите на продукта

Прочети още
Основни версии

Запознайте се с версията на Mago за Вашата фирма

Прочети още
Ето как изглежда
една наша примерна
оферта.